„Powiedz mi a zapomnę,
pokaż – a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem”
Konfucjusz

„Wybuchowe Laboratorium” to projekt, który opiera się na doświadczeniach. Dzieci już od urodzenia są małymi badaczami. Badają wnikliwie swoje otoczenie oraz eksperymentują ze wszystkim co znajdzie się w zasięgu ich rączek. Uczą się świata poprzez działanie. Zabawy badawcze mają ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dzieci, ponieważ każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się. Najlepiej zapamiętujemy to, co nam się miło kojarzy. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Eksperymentowanie to uczenie się świata, pokazywanie, że nauka jest piękna i fascynująca. To uczenie się świata od strony praktycznej.

Cele projektu:

Cele ogólne:

  • rozbudzanie ciekawości poznawczej
  • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
  • odrywanie właściwości rzeczy lub zjawisk

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  • poznaje fachowe słownictwo związane z doświadczeniami
  • zna i stosuje zasady panujące podczas prowadzenia doświadczeń
  • podejmuje próby przewidywania wyniku doświadczenia
  • zachowuje ostrożność w kontakcie zachowuje ostrożność w kontakcie z substancjami spożywczymi i chemicznymi wykorzystywanymi do wykonywania doświadczeń.
  • formułuje wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń

W trakcie realizacji projektu dzieci poznają fachowe słownictwo związane z eksperymentowaniem oraz zapoznają się z wyglądem Tablicy Mandelejewa. Będą prowadzić doświadczenia oparte na wodzie, poznają budowę cząsteczki wody oraz jej właściwości. W naszym przedszkolnym laboratorium będą też wybuchy, mniejsze i większe ale zawsze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dzieci spróbują odpowiedzieć na pytanie „Jak to się dzieje, że wulkany wybuchają?” Dowiemy się co to jest powietrze i z czego się składa. Pojawią się też eksperymenty z użyciem światła, będziemy hodować roślinki, wspólnymi siłami spróbujemy stworzyć lustro. Projekt będzie trwał przez cały rok szkolny w grupie „Biedronki” a jego zwieńczeniem będzie prezentacja multimedialna przygotowana dla dzieci z innych grup oraz rodziców. Wszyscy „mali odkrywcy” otrzymają dyplomy potwierdzające aktywną pracę w naszym przedszkolnym laboratorium. Bieżąca relacja z przebiegu projektu będzie na profilu grupy „Biedronki” na portalu Facebook

Projekt opracowała: mgr Anna Pacholik