W wieku przedszkolnym następuje najintensywniejszy rozwój dziecka. Nabywa ono wiele potrzebnych umiejętności oraz rozwija swoje liczne zainteresowania.
Okres ten jest bardzo ważny i decyduje o rozwoju zarówno fizycznym oraz intelektualnym dziecka. Program „Wesoła matematyka” poprzez zabawę rozwija w dzieciach umiejętności logicznego myślenia, potrzebnego do radzenia sobie w dalszej edukacji, w tym edukacji matematycznej. Program pozwoli osiągnąć każdemu dziecku korzystającemu z tych zajęć następujące cele:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci,
  • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych,
  • zdobywanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
  • kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym,
  • zapobieganie ewentualnym niepowodzeniom w uczeniu się matematyki, wyrównywanie szans.