Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Opolu prowadzi zajęcia WWRD – wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia takie skierowane są do dzieci o nieharmonijnym rozwoju. Ich głównym celem jest rozwijanie i stymulowanie funkcji we wszystkich sferach rozwojowych tj.:
– sferze emocjonalno-społecznej;
– sferze poznawczej;
– sferze komunikacyjnej;
– sferze ruchowej;
w zakresie czynności samoobsługowych.
W ramach zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju z naszymi dziećmi pracuje zespół specjalistów. Zależnie od potrzeb dziecka, określonych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w jego skład wchodzą:
– pedagog;
– pedagog specjalny;
– psycholog;
– logopeda;
– terapeuci;
– nauczyciele.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są w oparciu o polisensoryczne oddziaływania na zmysły dziecka, których celem jest stymulacja tych zmysłów. Działania takie umożliwiają również integrację wrażeń zmysłowych dziecka, stymulują i podwyższają ich uwagę, a także pozwalają na zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy.
Wszystkie działania realizowane z dzieckiem są dokonywane w ścisłej współpracy z rodzicami. Zakres tej współpracy obejmuje :
– uczenie rodziców zdolności rozpoznawania zachowań dziecka i adekwatnego na nie reagowania;
– udzielanie rodzinie pomocy w zakresie kształtowania prawidłowych relacji między rodzicami, innymi członkami rodziny i dzieckiem;
– udzielanie instruktażu i porad odnośnie kontynuowania programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w warunkach domowych;
– pomoc w dostosowywaniu warunków domowych do potrzeb dziecka.