Od 6 maja 2020

Przedszkole Niepubliczne Bajka

jest otwarte dla dzieci i działa zgodnie z wytycznymi

Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Sprawdź gdzie jesteśmy i jakdziałamy?

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” powstało 01.09.2001.r. Osobą prowadzącą PN „Bajka” jest mgr Marzena Kobzan. Przedszkole ma bardzo dobre warunki lokalowe dla 100 przedszkolaków. Sale wyposażone są w zabawki oraz pomocne dydaktyczne odpowiednio dobrane do wieku dziecka. Każda z tych sal posiada własną łazienkę. Przedszkole otoczone jest ogródkiem, który jest wyposażony w sprzęt do zabaw.
Lokalizacja naszego przedszkola jest wymarzona dla każdego rodzica. Usytuowani jesteśmy w pobliżu głównego węzła komunikacyjnego miasta Opola, w dostępnej odległości od najważniejszych miejsc w Opolu.
Pracownicy przedszkola „ Bajka ” współpracują ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.  Życzliwa, ciepła, o wysokim poziomie wykształcenia kadra stosuje nowoczesne kreatywne metody wychowania i nauczania, które sprzyjają wspieraniu rozwoju dziecka. W atmosferze bezpieczeństwa i radości wspomagamy rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny. Zapewniamy dzieciom opiekę i nauczanie, a jednocześnie chcemy wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci. Jesteśmy otwarci na życzenia i potrzeby dzieci i rodziców.

Zapraszamy !!!

 

Przedszkole Niepubliczne Bajka to zespół kreatywnych nauczycieli, którzy w swojej pracy podążają za zainteresowaniami dziecka. Pracujemy w oparciu o umiejętności Trenerów Kompetencji Społecznych, Porozumienie Bez Przemocy oraz Nurty Nowego Wychowania, szczególnie w oparciu o Koncepcję Planu Daltońskiego oraz Metodę Projektów. Nauczycieli w ich pracy wspiera zespół specjalistów: psycholog, logopeda, terapeuta SI. W naszej codziennej pracy z dziećmi przede wszystkim rozwijamy takie umiejętności, jak: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca, refleksja, kreatywność. Jako placówka wychowania przedszkolnego realizujemy wszystkie zadania, jakie stawia przed nami podstawa programowa. Naszą ofertę wzbogacają różnorodne zajęcia dodatkowe: język angielski, taniec z rytmiką, zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, grupowe zajęcia logopedyczne, cykliczne zajęcia sensoplastyczne oraz zajęcia relaksacyjne. Do naszego przedszkola uczęszczają również dzieci innych narodowości, dlatego nasza kadra posługuje się j.angielskim oraz j.rosyjskim i j.niemieckim w stopniu podstawowym.

 

Non-Public Nursery ‚The Fable” comprises a team of creative teachers who, as a principle/goal,  follow the interests of the children. We work on the basis of the skills of Social Competence Trainers/Coaches, The Non-violent Agreement and The New Upbringing Trend, especially basing on the Dalton Plan Concept and the Project Method Concept. Teachers, in their work, are supported by a team of specialists: a psychologist, a speech therapist, and an AI therapist. In our daily work with children, we primarily develop such skills as: independence, responsibility, cooperation, reflection, and creativity. As a pre-school educational facility, we carry out all the tasks set by the core curriculum. Our offer is enriched by various additional classes: English, dance with rhythmics, classes conducted using the developmental movement method created by Weronika Sherborne, group speech therapy classes, periodic senso-plastic classes and relaxation classes. Our kindergarten is also attended by children of other nationalities, which is why our staff speaks English as well as Russian and German at a basic level.

Непубличный Детский Cад Bajka (Cкaзкa) – это команда творческих учителей, которые в своей работе следуют интересам ребёнка. Мы работаем на Oснове Hавыков Tренеров Cоциальных Kомпетенций, Ненасильственного Oбщения и Tенденций Hового Bоспитания, особенно на основе Kонцепции Планy Дaльтoнcкого Mетода Проектов. Учителя в своей работе поддерживают команду специалистов: психолог, логопеда, терапевт. В нашей повседневной работе с детьми, в первую очередь, мы развиваем такие навыки, как: независимость, ответственность, сотрудничество, размышление, творчество. В качестве дошкольного образовательного учреждения мы осуществляем все задачи, которые представляют основные лица программы. Наше предложение обогащают различные дополнительные занятия: английский язык, танец с ритмом, занятия, проводимые с использованием развивающего двигательного метода Вероники Шерборн,групповые логопедические мероприятия, периодические занятия по сенсопластике и занятия по релаксации. Hаш детский сад посещают дети других национальностей, поэтому наши сотрудники говорят на английском и русском языках, a также на немецком языкe (на базовом уровне).