Jesteśmy „Tropiciele”, zabawy u nas wiele. Z uśmiechem przekraczamy próg sali bo wiemy, że będziemy odkrywać nowe rzeczy doświadczeniami. Wspólnie, wesoło się bawimy i często na plac zabaw wychodzimy. Bardzo lubimy przedszkolne obiadki i często prosimy o dokładki. Humory codziennie nam dopisują bo Panie chętnie nas tulą.

Dodatkowo w grupie realizowane są projekty zewnętrzne:

  • Europa i JA

  • Mały miś w świecie wielkiej literatury

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
l) promocja przedszkola;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy pisma”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań czytaniem i pisaniem.
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
Działania wychowawcze placówki oświatowej.
Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych.

 

Grupa "Tropiciele"

mgr Emilia Strzała

nauczyciel
Katarzyna Kolenda

mgr Katarzyna Kolenda

nauczyciel

mgr Marika Sikora

nauczyciel współorganizujący

mgr Stanislav Shchavinskyi

nauczyciel współorganizujący

mgr Dominika Kopacka – Świątkiewicz

psycholog, logopeda

Kamila Kubów

pomoc nauczyciela