Kilka słów o Nas:

To sprytne dzieciaki
Z grupy Bystrzaki.
W lot informacje przyswajają
i wielką inteligencją się odznaczają.
Lubią się bawić i dokazywać oraz talenty swe pokazywać!

Projekty, które będziemy realizować w roku szkolnym 2021-2022:

 

Mały miś w świecie wielkiej literatury

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
l) promocja przedszkola;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy pisma”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań czytaniem i pisaniem.
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
Działania wychowawcze placówki oświatowej.
Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych.

 

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla  szkół podstawowych (kl. 1-3), organizowany przez markę Kubuś, w którym co roku bierze udział ponad 9 tys. przedszkoli i 5 tys. szkół podstawowych z całej Polski. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci.

 

SensoSmyki

To ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem jest wielozmysłowe poznawanie i odkrywanie świata. Dzieci w każdej porze roku będą wykonywać zadania, które wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy. Realizując program będziemy: wyzwalać kreatywność, stymulować zmysły, integrować się i po prostu super się bawić.🙂

 

Grupa "Bystrzaki"

Sylwia Supłat

mgr Sylwia Supłat

nauczyciel

mgr Anna Młynarz

nauczyciel współorganizujący

mgr Milena Wiśniewska

asystent nauczyciela

mgr Dominika Kopacka – Świątkiewicz

psycholog, logopeda

Sylwia Romkowska

pomoc nauczyciela